Make your own free website on Tripod.com

<<< • Julijske Alpe • Kamniško-Savinjske Alpe • Bovško • Baška grapa • Idrijsko hribovje • Cerkljansko, Škofjeloško, ...


 

ALPSKI SVET

Alpski svet zavzema 42,1 odstotkov ozemlja Slovenije. Razteza se v severovzhodni in severni Sloveniji in je med vsemi štirimi makroregijami najbolj razgiban, čeprav je nad 1000 metrov vzpetega sveta le 21,8 odstotkov, nad 2000 metrov pa samo okrogel odstotek. Povprečna nadmorska višina je 732 metrov, 135 metrov več od slovenskega povprečja. Iz tega sledi, da je pravega visokogorja razmeroma malo. Več je sredogorskega hribovitega sveta. Tu je tudi največ strmin. Povprečni naklon alpskega sveta je kar 18 stopinj, kar je 5 stopinj več od vrednosti za celo Slovenijo.


Gore

V nižjih legah sta dve obsežni ravnini na dnu Ljubljanske in Celjske kotline, mnogo je tudi globokih ledeniško-rečnih in rečnih dolin. Na robovih kotlin so naplavine starejše in bolj sprijete, zato ima vzpeto površje največkrat značilnosti gričevnatega sveta, ki je lahko prepusten ali vododržen. V višjih legah je površje v precejšnjem delu zakraselo. Le na severovzhodu makroregije je prevlada metamorfnih in magmatskih kamnin.

Podnebje je gorsko, z nižjimi temperaturami in z več padavinami glede na okolico. Temperature se z naraščanjem nadmorske višine praviloma znižujejo. Izjema je inverzna plast oziroma plast toplotnega obrata, najbolj izrazita na dnu kotlin. Količina padavin se zmanjšuje v smeri od jugozahoda proti severovzhodu.

Na strminah je na karbonatni podlagi tipična prst rendzina in na silikatni ranker. Drugje je debelina prsti odvisna predvsem od starosti površja in denudacije, zvrst pa od velikosti in litološke sestave delcev v matični podlagi. Prst na širokih terasah v obeh velikih kotlinah je ponekod precej rodovitna, kar omogoča intenzivno kmetovanje, usmerjeno predvsem v živinorejo.

Najbolj razširjeni so bukovi gozdni sestoji, ponekod pomešani z gabrom. Precej je tudi čistih iglastih gozdov, največ smrekovih. Jelka je marsikje pomešana z bukvijo. Značilno je tudi tipično visokogorsko rastje z nekaj sto metrov debelo plastjo ruševja tik nad zgornjo gozdno mejo.

V Alpskem svetu živi 924.174 ljudi ali 47,3 odstotkov od vsega prebivalstva Slovenije. Je nadpovprečno gosto poseljen; poselitvena gostota znaša 108,6 prebivalcev na kvadratni kilometer, kar gre predvsem na račun obeh velikih ravnin, kjer je izrazito velika. Med letoma 1961 in 1991 se je število prebivalcev povečalo za 32,8 odstotkov. Glavne dejavnosti so industrija, drobno gospodarstvo, zimski in letni turizem, promet in gozdarstvo. Pomembna sta tudi energetska izraba rek in premogovništvo s termoelektrarnami; drugega rudnega bogastva je malo.

 

<<< • Dinarski svet • Primorski svet • Alpski svet

FORUM