Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

BRKINI IN DOLINA REKE

Brkini in dolina Reke je notranje raznolika, v dinarski smeri razpotegnjena flišna mezoregija v jugozahodni Sloveniji. Meri 342 kvadratnih kilometrov, na katerih ob povprečni gostoti poselitve 48 ljudi na kvadratni kilometer živi 16.254 ljudi. Med letoma 1961 in 1991 se je število prebivalcev zmanjšalo za dobrih 13 %.

Mezoregijo, v kateri je osrednji vezni člen 50 kilometrov dolga ponikalnica Reka, sestavljajo razgibano hribovje Brkini s posameznimi vzpetinami, višjimi od 800 m, v dnu razširjena in s pogostimi potresi zaznamovana Ilirskobistriška kotlina, razširjeni zgornji, povirni del doline Reke, zaradi lege pod strmimi pobočji Snežnika imenovan Podgora, v glavnem ozka Reška dolina v ožjem smislu ob spodnjem toku Reke, severni, začetni del Jelšanskega podolja ter rodovitni Vremska in Košanska dolina. Slednji sta na stiku z zakraselim površjem. Na stiku južnega podnožja Brkinov in zakraselega Podgrajskega podolja, kjer kratki južni brkinski potoki na apnenčastem površju poniknejo, je nastal niz manjših, a zelo izrazitih slepih dolin. Povprečni naklon mezoregije je 11,5 stopinj, to pa pomeni, da so predvsem Brkini izrazito razgibani.


Harije in jezero Molja

Zaradi znatne nadmorske višine (povprečna nadmorska višina mezoregije je 526 metrov) je podnebje že precej ostro in kaže značilnosti prehoda od sredozemskega k celinskemu. Pozimi se pogosto pojavi uničujoči žled. Gozd porašča slabih 43 % površja.

Pokrajina je prometno pomembna, saj prek nje vodita železniška in cestna povezava iz Kvarnerja v notranjost Slovenije, po njenem južnem obrobju pa je speljana cesta med Reko in Trstom. Vse do konca petdesetih let, v Brkinih pa celo do konca sedemdesetih let 20.stoletja je bila najpomembnejša gospodarska panoga kmetijstvo. V krajih na vznožju Snežnika, kjer izvirajo močni kraški izviri, je nekoč v tamkajšnjih številnih žagah cvetelo žagarstvo. Danes so glavne dejavnosti živinoreja, sadjarstvo, industrija in drobno gospodarstvo.

Arheološka odkritja dokazujejo, da je bila pokrajina naseljena že pred antiko. V mezoregiji je 95 naselij. Prevladujejo gručaste vasi, v Brkinih razporejene predvsem po zložnih temenih slemen. Tamkajšnje vasi dajejo od daleč vtis utrjenih naselbin. Ravnina ob Reki je precej mokrotna in skoraj neposeljena. Naselja so umaknjena na stik ravnine s pobočji ali celo na vznožje pobočij, kjer so varna pred poplavami, obenem pa se ohranjajo najbolj kakovostna kmetijska zemljišča. Središče mezoregije je Ilirska Bistrica, edino naselje z več kot 500 prebivalci.

 

<<< • Tržaški zaliv • Šavrini • Kras • Podgorski kras, Čičarija in Podgrajsko podolje • Brkini in dolina Reke • Vipavska dolina • Goriška brda • Kambreško

FORUM