Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

ČEPOVANSKA DOLINA

Čepovanska dolina zbuja pozornost s svojo izrazito in globoko zarezanostjo med sosednji planoti Banjšice na zahodu in Trnovski gozd na vzhodu ter obviselostjo nad dolino Idrijce na severu. Po njem ne teče noben vodotok. Zato so ga preučevali mnogi znanstveniki in skušali ugotoviti, katera reka je zmogla izdolbsti tako obsežno dolino, saj je Čepovanski dol eden od najlepših dokazov za obstoj rečnega sistema, o katerem ni zdaj nobenih drugih sledov.

Sprva so menili, da je 16 kilometrov dolgo dolino izoblikoval levi pritok Soče, pozneje pa so jo pripisali stari Soči. Anton Melik je bil mnenja, da naj bi Čepovansko dolino izdolbla reka, ki naj bi izvirala v južnem delu Julijskih Alp ter med Mostom na Soči in Plavami tekla vzporedno s staro Sočo. Vodo naj bi zbirala na območju zdajšnjih porečij Bače, Cerknice in Idrijce. Obdobje rečne erozije naj bi trajalo skoraj 6 milijonov let. Njegovo razlago so izpopolnili z ugotovitvijo, da naj bi bil glavni vzrok za pretočitev in globoko vrezanost čepovanske reke tektonsko dviganje površja.

Najbolj zanimiv del Čepovanske doline je njegov zgornji del med Podčepovanom in severnim zaključkom doline. Pobočja dokaj simetrične doline so malo razčlenjena, njeno dno pa je zaradi zakraselosti močno razdrapano. Še pred začetkom zakrasevanja ga naj bi ostanek nekdanje reke znatno poglobil. Dno doline se na razdalji 5 kilometrov spusti za skoraj 90 metrov. Strmina pobočij od vznožja proti vrhu narašča. Zahodno pobočje je zaradi pravokotnega vpadnega kota skladov in bolj odpornih kamnin bolj kamnito kakor vzhodno. Vrtače na dnu so majhne in njihov premer ne presega 50 metrov, globina pa ni večja od 3 metre.

Bolj gostoljuben in za življenje primeren je osrednji, nekoliko razširjen del doline, kjer se na vzhodnem pobočju s skladnim vpadom skladov pojavljajo stalni in občasni studenci in tokovi; nekateri so precej globoko zarezani v pobočje. Občasni izviri oživijo le ob izdatnih padavinah. Na razdalji 5 kilometrov se zvrsti 15 izvirov, ki jih uporabljajo za zajetja pitne vode. Na dnu doline je bilo nekoč precej njiv, zdaj pa je tam en sam velik travnik in pašnik, a velikih živinorejcev je malo. Prevladujejo polkmetje, ki so zvečine zaposleni v lesnopredelovalni tovarni v Čepovanu, razpotegnjenem kraju z gručastim jedrom, po katerem je dolina dobila ime.

 

<<< • Pivška kotlina • Hrušica • Nanos • Trnovski gozd • Črnovrška planota • Čepovanska dolina • Banjšice

FORUM