Make your own free website on Tripod.com

<<< • Ledinska planota • Ratitovec


 

CERKLJANSKO, ŠKOFJELOŠKO, POLHOGRAJSKO IN ROVTARSKO HRIBOVJE

Cerkljansko, Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko hribovje je 979 kvadratnih kilometrov velika alpska mezoregija v zahodni Sloveniji. Ima 39.343 prebivalcev ob povprečni gostoti poselitve 40 ljudi na kvadratni kilometer. V obdobju med letoma 1961 in 1991 je število ljudi naraslo za 13 odstotkov. Podrobnejša preučitev pokaže, da se je število ljudi povečalo v naseljih na dnu dolin in v manjših kotlinicah, medtem ko je v višjih predelih nad 600 metri praviloma znatno nazadovalo.

Povprečna nadmorska višina je 647 metrov, povprečni naklon pa je, kljub hudim strminam ponekod v Cerkljanskem in Škofjeloškem hribovju 18,7 stopinje, kar je skorajda enako povprečnemu naklonu vsega alpskega sveta v Sloveniji (18,4 stopinje). Najvišji vrhovi so: v Cerkljanskem hribovju Porezen (1630 metrov), v Škofjeloškem hribovju Blegoš (1562 metrov), v Polhograjskem hribovju Pasja ravan (1029 metrov) in v Rovtarskem hribovju Vrh sv.Treh kraljev (884 metrov).


Črni Vrh nad Polhovim Gradcem

Apnenec in dolomit sta zastopana le v vršnih delih, v podnožjih in nižjih legah pa so zastopane predvsem neprepustne paleozojske usedline, ki se razprostirajo na dobrih dveh petinah površja. Med štirimi hribovji je po geološki sestavi nekakšna izjema Rovtarsko hribovje, kjer je delež površja s prepustnimi karbonatnimi kamninami večji in se proti jugu postopno povečuje.

Glavne prebivalstvene in prometne osi mezoregije sta dolini Poljanske in Selške Sore, dolina Cerknice - levega pritoka Idrijce, ter dolini Gradaščice in njenega pritoka Horjulščice. V dolinah prevladujejo gručasta, po nižjih delih pobočij pa razložena naselja. Po krčevinah v višjih legah so raztresene številne samotne domačije. Središča mezoregije z 278 naselji so Žiri, Železniki, Cerkno, Gorenja vas, Polhov Gradec, Horjul in Rovte.

Glavne dejavnosti prebivalstva so industrija, obrt, živinoreja, gozdarstvo in turizem, tudi kmečki. Rudarstvo, zlasti pridobivanje železove rude, je sicer imelo spoštljivo tradicijo, ki je ob čevljarski obrti vzpodbudilo živahno industrializacijo. Sodobno rudarjenje je z zaprtjem rudnika urana na Žirovskem vrhu po dveh desetletjih zamrlo. Pomembna dejavnost je čipkarstvo. Mnogo je počitniških hišic. Največ jih je v Polhograjskem hribovju in na Zaplani, ki spada k Rovtarskemu hribovju.

 

<<< • Julijske Alpe • Kamniško-Savinjske Alpe • Bovško • Baška grapa • Idrijsko hribovje • Cerkljansko, Škofjeloško, ...

FORUM