Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

FUŽINARSTVO

Fužinarstvo je zgodovinska gospodarska dejavnost pridobivanja in predelovanja kovin, predvsem železa, v polizdelke in končne izdelke. Topilnice in predelovalnice železove rude se imenujejo fužine. Pri nas je bilo njihovo delovanje sprva oprto na rudo iz bližnjih krajevnih nahajališč, imenovano bobovec, pozneje pa tudi na bogatejša rudišča iz bolj oddaljenih krajev.

Postavitev fužin je bila dovoljena s podelitvijo vladarskega oziroma deželnoknežjega privilegija. Glede na namen se fužine navadno delijo na fužine za razkosanje ali velike laške fužine, fužine za presnanje, fužine za izkovanje ali brescianske fužine, fužine za jeklo, fužine za pločevino in fužine za izdelovanje specialnih jekel. Zaradi velikega števila in precejšnjih potreb po energiji so v poznem srednjem veku fužine močno vplivale na razvoj oglarstva in s tem tudi na krčenje gozdov.

Nanje nas še vedno spominjajo številna krajevna in ledinska imena, razpršena predvsem po severozahodu in severu Slovenije. Izraz fužina je prevzet iz beneškoitalijanske narečne besede fusina (knjižno italijansko je fucina), ki pomeni "topilnica, kovačnica". Razvil se je iz latinskega izraza officina v pomenu "Delavnica, kovačnica, ognjišče", ki je soroden s prav tako latinskim officium, ki pomeni "služba, urad". Ta se je razvil iz besede opifacium, zloženke iz latinskega opus v pomenu "delo" in izpeljanke iz glagola facere v pomenu "delati"; prvotni pomen je torej "mesto, kjer se opravlja delo".

 

<<< • Čipkarstvo • Mlinarstvo in žagarstvo • Fužinarstvo • Solinarstvo • Hmeljarstvo • Vinarstvo • Osmičarstvo • Gregorjevo • Penkanje • Kurenti • Laufarji • Škoromati

FORUM