Make your own free website on Tripod.com

<<< • Cerkniško polje • Planinsko polje • Radensko polje


 

KRAŠKO POLJE

Kraško polje je praviloma največja kraška vdolbina z ravnim naplavljenim dnom in krajšo, navadno vijugavo ponikalnico, ki na eni strani izvira in na drugi izgine pod površje. Dno z njivami in (ali) travniki obdaja strm obod, nad katerim se površje navadno uravna v planotast kraški svet.Tipično kraško polje ima ravno dno široko vsaj 500 m. Pri nas se kraška polja na dnu podolij (na primer v Notranjskem in Ribniško-Kočevskem podolju) pogosto pojavljajo v nizih.

Kraško polje nastane v tektonsko zasnovanih kotanjah ali z zraščanjem vrtač in uval, v vsakem primeru pa s kemičnim raztapljanjem ali korozijo apnenca. Večja polja so praviloma poligenetska, pri njihovem nastanku je torej sodelovalo več različnih dejavnikov.

Glede na raznovrstne pojavne oblike obstoji več členitev kraških polj. Glede na vodne razmere se delijo na jezerska (na primer Cerkniško polje), obdobno poplavljena (na primer Planinsko polje) in suha, brez površinskega vodotoka (na primer Babno polje, Dobrepolje). Glede na pritočno-odtočne razmere je temeljna členitev na pritočno-ponorniška polja in izvirno-ponorniška polja. Glede na geotektonski vidik temeljna klasifikacija razlikuje med polji v tektonskem jarku, sinklinalnimi polji in antiklinalnimi polji. Členitev po obliki polja in legi v pokrajini navaja polja visokih planot, ki se delijo na polja z ravnim dnom in kadunjasta polja, ter dolinasta polja, poglobljena v sistem starejših podolij, ki se delijo na polja s pleistocenskim zasipom in kadunjasta polja. Obenem s pojmom robna korozija se je uveljavil tudi izraz robno polje, ki označuje kraško polje na stiku neprepustnih in prepustnih kamnin.

 

<<< • Kraško polje • Slepe doline • Ledenice

FORUM