Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

REKA KRUPA

Krupa prihaja na površje sredi severnega dela nizkega belokranjskega ravnika v močnih kraških izvirih izpod 30 m visoke, značilno prelomljene tektonske skalne stene. Po vodnatosti je izvir Krupe največji v Beli krajini; absolutni minimalni pretok je okoli 400 l/s, povprečni minimalni pa okoli 1000 l/s. Večina ostalih izvirov ima pretok le do 50/ l/s, izjema je le zajeti izvir Dobličice s pretokom 150 l/s. Krupa je v kraški ravnik vrezala izrazito, mestoma kanjonsko strugo. Po 2,5 km toka se izliva v reko Lahinjo.


Izvir reke Krupe

Območje ob reki je bilo poseljeno že v prazgodovini, o čemer pričajo edina znana paleolitska jamska postaja v Beli krajini Judovska hiša in najdbe iz prazgodovinskega naselja Moverna vas. V srednjem veku je imel izredno pomembno gospodarsko vlogo za Belo krajino grad Krupa na desnem bregu reke. Dober kilometer od izvira je znamenita baročna cerkev Svete Trojice na Vinjem vrhu, pred izlivom Krupe v Lahinjo pa stoji nekdanja romarska cerkev Žalostne Matere božje v Kloštru.

Do leta 1983 je izvir Krupe predstavljal edini vir za regionalno zajetje. Zaradi povečanih vsebnosti polikloriranih bifenilov (PCB) v vodi in sedimentu pa do zajetja ni prišlo.

Reka Krupa z varovanim območjem je bila leta 1997 razglašena za naravni spomenik.

 

<<< • Reka Ljubljanica • Reka Dragonja • Reka Kolpa • Reka Krka • Reka Krupa • Reka Pivka • Pivška jezera • Divje jezero

FORUM