Make your own free website on Tripod.com

<<<


 

PODGORSKI KRAS, ČIČARIJA IN PODGRAJSKO PODOLJE

Podgorski kras, Čičarija in Podgrajsko podolje so pokrajine, ki sestavljajo notranje raznoliko obmejno mezoregijo v jugozahodni Sloveniji. Njena glavna skupna lastnost je prevlada močno zakraselega kamnitega površja z brezštevilnimi vrtačami. Meri 244 kvadratnih kilometrov, na katerih živi 4674 ljudi. Povprečna gostota poselitve je samo 19 ljudi na kvadratni kilometer. Med letoma 1961 in 1991 se je število prebivalcev zmanjšalo za 13 %.


Čez Čičarijo

Mezoregijo nadvladuje hrib Slavnik (1028 m), skrajni severozahodni odrastek hribovite, v dinarski smeri razpotegnjene Čičarije. Podgorski kras je kraški ravnik, ki je najbolj na široko uravnan v osrednjem in severnem delu. Podgrajsko podolje je suha dolina nekdanje reke, ki se je v geološki preteklosti napajala z vodami z Brkinov in Slavniškega pogorja ter odtekala proti severozahodu. Dno prometno pomembnega podolja je široko od dva do štiri kilometre. Na stiku flišnih Brkinov in zakraselega površja v podolju je niz izrazitih slepih dolin. Za celotno pokrajino s povprečnim naklonom 9 stopinj in povprečno nadmorsko višino 587 metrov se zaradi njene apneniške podlage oziroma izrazite kraške podobe uporablja tudi ime Bela Istra.

Podnebne značilnosti kažejo na prepletanje lastnosti sredozemskega podnebja s celinskim. Na Podgorskem krasu, ki je najbližje morju, uspevajo vinska trta, smokva, granatno jabolko, rožmarin, lovor, nešplja, žižola, mandelj, kaki ... brnistra je spontana, veliko je žajblja, uspevata pa tudi obmorski bor in cipresa. Stari ljudje so vedeli povedat da je v Trpcah v zavetju rastla tudi starodavna oljka, ki pa naj bi jo mraz l.1928 uničil.

Gozd porašča 43 % površja mezoregije in zaradi zaraščanja kmetijskih zemljišč njegov delež narašča.

Glavni dejavnosti sta industrija in živinoreja. Tradicionalno gospodarstvo je temeljilo zlasti na polnomadski obliki reje drobnice (transhumanca), reji oslov in pozneje konj kot tovornih živali. Za prebivalce je bilo nekoč pomembno zaposlovanje v tržaškem pristanišču in delo v tržaških tovarnah, v Podgrajskem podolju so bile pomembne dejavnosti tudi prevozništvo, tovorništvo, gostilničarstvo, opekarstvo in proizvodnja ledu za hladilnice v Trstu, za prebivalce Kozine, Hrpelj in Podgrajskega podolja pa predvsem delo na železnici. V redkih naseljih Čičarije so se nekoč ukvarjali z oglarstvom.

V pokrajini je 35 naselij. Na redko posejana naselja so po večini gručasta. Vse vasi Podgrajskega podolja in severnega obrobja Čičarije imajo značilna sredozemska gručasta jedra, naselja ob cesti od Trsta proti Reki pa imajo zaradi novih hiš ob cesti videz obcestnih naselij. Pokrajina predvsem zaradi reliefne oblikovanosti nima pomembnejšega središča. Glavna središčna naselja so urbanistično zraščajoča se kraja Kozina in Hrpelje ter Podgrad.

 

<<< • Tržaški zaliv • Šavrini • Kras • Podgorski kras, Čičarija in Podgrajsko podolje • Brkini in dolina Reke • Vipavska dolina • Goriška brda • Kambreško

FORUM